Algemene voorwaarden

Ik doe graag zaken op basis van vertrouwen. En om wederzijds te kunnen vertrouwen helpt het als het duidelijk is wat de afspraken zijn. Daarom lees je in deze ‘kleine’ lettertjes’ de afspraken die gelden als je gebruik maakt van mijn diensten. Ik vind het belangrijk dat deze voorwaarden duidelijk zijn, zodat je weet wat je van mij kunt verwachten. En ook wat ik van jou verwacht. Teksten over algemene voorwaarden zijn vaak nogal abstract en algemeen. Ik heb mijn best gedaan om dit zo specifiek en duidelijk mogelijk op te schrijven. 

Heb je er vragen over? Laat het me weten!

Contactgegevens:

Binnenhuysontwerp

Majanka Toebast

Burgemeester Trooststraat 1

2741TZ Waddinxveen

06-29394568

info@binnenhuysontwerp.nl

 1. Algemeen – Mijn bedrijf heet Binnenhuysontwerp en is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 77941055  – Ik werk met en voor bedrijven en voor particulieren als interieurontwerper of kopersbegeleider .  – Als je een overeenkomst sluit met mij of gebruik maakt van mijn diensten, dan gelden de afspraken zoals beschreven in deze algemene voorwaarden. Als ik voor de uitvoering van één van mijn diensten een derde inschakel, gelden de voorwaarden van derde, tenzij anders bepaald. Ik ga er vanuit dat als je diensten van mij afneemt en een aanbod accepteert, dat je dan akkoord gaat met deze afspraken.
 2. Definities – Advies: het resultaat van de werkzaamheden van de interieurontwerper / kopersbegeleider. Hierna alleen te noemen interieurontwerper. 2.1 Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever dan wel de interieurontwerper. 2.2 Interieurontwerper: de (rechts)persoon die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp, interieurstyling, interieuradvies en kopersbegeleiding. 2.3 Opdracht: de overeenkomst die tussen opdrachtgever en interieurontwerper tot stand is gekomen. 2.4. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan de interieurontwerper heeft verleend. 2.5  Project: vooraf omschreven, gezamenlijk te verrichten werkzaamheden, leidend tot een eind product. 2.6 Object: het in het kader van het project uit te voeren product van stoffelijke aard. 2.7 Werk: ontwerpen, schetsen, tekeningen, plastische werken en dergelijke in de zin van de Auteurswet.
 3. Offertes – Een offerte is geldig voor de duur van 30 dagen, tenzij expliciet anders in de offerte is aangegeven. – Prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Reis- en verblijfkosten zijn niet in de prijzen meegenomen, behalve als dat specifiek is opgenomen. – Kilometervergoeding wordt per kilometer van het adres Binnenhuysontwerp naar werkadres gerekend en is 28 cent per kilometer inclusief BTW. De reiskosten worden in de factuur opgenomen.- Een offerte geldt alleen voor die specifieke samenwerking, niet voor toekomstige diensten of trajecten.
 4. Over de start van de samenwerking – Onze samenwerking start na akkoord op het aanbod (offerte). Dat kan een mondeling akkoord zijn, een akkoord via de mail of het feit dat ik, op jouw verzoek, met de werkzaamheden ben begonnen. En het kan ook zijn dat je een ander aanbod via mijn website hebt aangeschaft. Alle gegevens, documenten en materialen maken onderdeel uit van de samenwerking, ook dat wat voorafgaand aan het definitief instemmen met het aanbod is gedeeld. En over al die gegevens, documenten en materialen zijn dus deze afspraken van toepassing. 4.1 Voordat de opdracht tot stand komt, vind er een intake (kennismaking of inventarisatie gesprek) plaats. Een intake kan plaats vinden in de vorm van een persoonlijk gesprek of in de vorm van een intakeformulier, in de vorm van een e-mailcorrespondentie of in de vorm van een afspraak via telefoon (beeldbellen)– Intake is gratis wanneer de opdracht tot stand komt. Kosten voor een intake 50, – excl. BTW, omdat bij een intake al advies wordt gegeven.  Bij de intake overleggen opdrachtgever en interieurontwerper voor zover mogelijk en relevant over: a. de inhoud en omvang van de te verrichten werkzaamheden; b. het ter beschikking stellen van een programma van eisen en wanneer die verstrekt zullen worden; c. het tijdschema waarbinnen de interieurontwerper de werkzaamheden uitvoert; d. een raming van het honorarium en de bijkomende kosten, de btw niet inbegrepen voor zakelijke klanten; voor particuliere klanten incl. BTW; e. een betalingsschema; f. op welke wijze en hoe vaak informatieoverdracht en overleg tussen opdrachtgever en interieurontwerper plaatsvindt; g. hoe omgegaan wordt met onderwerpen die ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog niet zijn vast te stellen (hieronder wordt onder andere verstaan meer-/of minderwerk). 4.2 De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd. 4.3 Opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het object, worden door of namens de opdrachtgever verstrekt. De opdrachtgever kan de interieurontwerper aanwijzen als gemachtigde van de opdrachtgever op te optreden. Het inschakelen van deze derden is voor rekening en risico van de opdrachtgever. 4.4 Blijkt het aanstellen van een of meer andere (derden-)adviseurs noodzakelijk voor een goede realisatie van het project, dan gaat de opdrachtgever daartoe pas over na overleg met de interieurontwerper. 4.5 Verricht de interieurontwerper of door de interieurontwerper ingeschakelde derden werkzaamheden op de locatie van de opdrachtgever, dan draagt de opdrachtgever zorg voor de door deze persoon of personen in redelijkheid gewenste faciliteiten. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Dit geldt eveneens als de werkzaamheden worden verricht op een door de opdrachtgever aangewezen locatie. 4.6 Blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is de opdracht aan te passen, dan treden partijen hierover met elkaar in overleg. Partijen nemen elkaars gerechtvaardigde belangen bij dit overleg in acht. 4.7 Er is in ieder geval aanleiding de opdracht aan te passen als: – er relevante wijzigingen optreden in (overheids)voorschriften of beschikkingen; – er relevante wijzigingen optreden in de oorspronkelijke opdracht of het programma van eisen; – de opdrachtgever wijzigingen of varianten verlangt van werkzaamheden die al zijn goedgekeurd; – extra werkzaamheden tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken. 4.8. Leidt het overleg als bedoeld  in 4.7 tot aanpassing van de opdracht dan handelen partijen vervolgens als omschreven bij de artikelen 4 tot en met 4.3. 4.9 Wil de opdrachtgever de opdracht onderbreken dan is hij verplicht dit schriftelijk mee te delen aan de interieurontwerper onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te bespreken. Lijdt de interieurontwerper hierdoor schade dan is de opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. De interieurontwerper is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.
 5.  Verplichtingen van de interieurontwerper –  De interieurontwerper neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. De interieurontwerper zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, de opdrachtgever onafhankelijk ter zijde staan en zijn/haar diensten naar beste kunnen en wetenschap uitvoeren. 5.1. De interieurontwerper is verplicht om alle gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen, voor zover de interieurontwerper weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn. 5.2. De interieurontwerper houdt de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden, voor zover noodzakelijk. 5.3. De interieurontwerper houdt bij het uitvoeren van de opdracht rekening met relevante en wettelijke regelingen, alsmede beroeps- en gedragsregels. 5.4. De opdracht wordt uitgevoerd volgens het overeengekomen tijdschema. Deze termijn kunnen in overleg afwijken. 5.5. De interieurontwerper deelt aan de opdrachtgever mee welke persoon of personen bevoegd zijn de interieurontwerper te vertegenwoordigen of werkzaamheden uit te voeren omdat dit wenselijk is voor een optimale uitvoering van de opdracht.
 6.  Verplichtingen van de opdrachtgever – De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van de interieurontwerper vertrouwelijk te behandelen, voor zover de opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn. 6.1. De opdrachtgever is verplicht alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en informatie tijdig aan de interieurontwerper ter beschikking te stellen. Hij draagt zorg voor de juistheid van de verstrekte informatie. Wordt hieraan niet of niet tijdig voldaan, dan is de interieurontwerper gerechtigd de opdracht op te schorten en/of alle uit de vertraging voortvloeiende kosten in rekening te brengen. 6.2. De opdrachtgever zal alle documenten die de interieurontwerper produceert tijdig beoordelen en controleren op juistheid. 6.3. De opdrachtgever is verplicht de interieurontwerper te waarschuwen als hij in de adviezen een tekortkoming heeft geconstateerd of zich daarvan bewust moet zijn geweest. 6.4. De opdrachtgever stelt de interieurontwerper zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tien werkdagen na ontvangst van de adviezen in kennis van een tekortkoming. 6.5. De opdrachtgever verricht de aan de interieurontwerper verschuldigde betalingen uiterlijk op de overeengekomen dan wel aangegeven tijdstippen. 6.6. De opdrachtgever vrijwaart de interieurontwerper of door de interieurontwerper ingeschakelde personen voor aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Mocht de interieurontwerper toch door derden worden aangesproken dan staat de opdrachtgever de interieurontwerper zowel in als buiten rechte bij en doet alles wat in dit geval van hem verwacht mag worden. Laat de opdrachtgever dit na dan is de interieurontwerper gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten die de interieurontwerper hierdoor maakt zijn voor rekening van de opdrachtgever. 6.7. De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door de interieurontwerper gegeven advies.
 7. Over vertrouwelijkheid – We hebben beiden de plicht om alle vertrouwelijke informatie geheim te houden. Informatie die al openbaar was of mag worden gegeven voor gebruik van publicaties (social media e.d.) zijn vooraf afgestemd met de opdrachtgever
 8. Eigendoms- en auteursrecht van de interieurontwerper –  Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, komen toe aan de interieurontwerper. Kan een dergelijk recht slechts verkregen worden door een depot of registratie, dan is alleen de interieurontwerper hiertoe bevoegd. 8.1. De interieurontwerper heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van zijn/haar ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, maquettes en modellen en alle andere voorwerpen of informatiedragers, die van zijn/haar ontwerp een afbeelding of voorstelling vormen of die zijn bedoeld in deAuteurswet, in de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen of in andere intellectuele weten regelgeving. Alle door de interieurontwerper gemaakt kosten om de factuur vergoed te krijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de opdrachtgever. Zaken die van de interieurontwerper zijn mogen niet verkocht of verpand worden. Als iemand anders beslag legt op iets wat van de interieurontwerper is, dan moet de opdrachtgever dat binnen vijf werkdagen meedelen. 8.2 Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten blijven bij de interieurontwerper tenzij er iets anders is afgesproken. – De interieurontwerper behoud alle rechten van intellectuele eigendom op verstrekte documenten, adviezen, rapportages, modellen etc. De opdrachtgever mag deze gegevens of gedeelten hieruit niet zonder toestemming van de interieurontwerper openbaar maken, exploiteren of verveelvoudigen.
 9. Betaling, facturen moeten binnen tien dagen na factuurdatum volledig zijn betaald. Het factuur bedrag maak je over via bank of door online te betalen via de mogelijkheden die worden gegeven. Facturen worden in principe per e-mail verstuurd. Betaling van facturen via online betaling kunnen onderhevig zijn aan voorwaarden van derden zoals bank of online betaalsysteem. De interieurontwerper heeft hierop geen invloed. – Wanneer er te laat betaald wordt, stuurt de inetrieurontwerper een betalingsherinnering en behoud de interieurontwerper het recht voor om rente in rekening te brengen over het factuurbedrag en de incassokosten. De rente is één procent per maand. – De interieurontwerper behoud zich het recht voor om alle (buitengerechtelijke) kosten in rekening te brengen die gemaakt worden om ervoor te zorgen dat de opdrachtgever de factuur betaalt. De incassokosten zijn vijftien procent van het factuurbedrag met een minimum van honderd euro.
 10. Over wijziging, beëindiging of ontbinding van de opdracht – De interieurontwerper kan werkzaamheden in een opdracht uitstellen, beëindigen of opzeggen als de opdrachtgever de verplichtingen niet nakomt of als ide interieurontwerper gerede twijfel heeft dat de opdrachtgever deze verplichtingen zal kunnen nakomen. – Als er sprake is van surseance van betaling, een faillissement of andere omstandigheden waardoor de opdrachtgever niet meer zelf over geld kan beschikken, dan behoudt de interieurontwerper zich het recht om de overeenkomst te beëindigen. – Wanneer de opdrachtgever met de interieurontwerper een overeenkomst is aangegaan, dan is deze niet kosteloos te beëindigen. Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst toch wil beëindigen, dan zal de interieurontwerper alle gemaakte kosten in rekening brengen. De opdrachtgever dient dit schriftelijk en met opgaaf van reden te doen.
 11.  Overmacht – Ziekte of overmacht ontslaat de interieurontwerper van het nakomen van de leveringstermijn of van leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever op basis hiervan enige recht op vergoeding van kosten of schadenvergoeding heeft. – In geval van overmacht zal de interieurontwerper dit direct meedelen. De opdrachtgever heeft dan acht dagen de tijd om de opdracht schriftelijk te annuleren. Wel heeft de opdrachtgever dan de verplichting om de reeds uitgevoerde werkzaamheden te vergoeden. – Werkstakingen in het bedrijf of bij leveranciers of anderen die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht vallen ook onder overmacht. – De interieurontwerper is niet verantwoordelijk voor overmacht situaties zoals stakingen bij algemene dienstverleners als post, telefoon, internet, openbaar vervoer, etc.
 12.  Aansprakelijkheid – De interieurontwerper is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade die is ontstaan doordat de interieurontwerper is uitgegaan van de door de opdrachtgever onjuist of onvolledig aangeleverde informatie. – Als de interieurontwerper aansprakelijk is, dan alleen voor directe schade en niet voor indirecte schade zoals gemiste besparingen, bedrijfsschade, reputatieschade, gemiste winst/omzet of niet waargemaakte verwachtingen. De interieurontwerper is niet aansprakelijk voor enige schade of vervolgschade, die optreedt door geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet. De interieurontwerper is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever direct lijdt als: 12.1 Er sprake is van een toerekenbare tekortkoming wanneer de interieurontwerper de opdracht niet of niet tijdig heeft uitgevoerd terwijl er wel honoranium is betaald. 12.2 De opdrachtgever de interieurontwerper schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld 12.3 De interieurontwerper de toerekenbare tekortkoming niet of niet tijdig heeft hersteld binnen een termijn van 4 weken. De opdrachtgever dient de interieurontwerper de gelegenheid te geven, de tekortkomingen op te lossen. 12.4 De opdrachtgever dient de interieurontwerper binnen een maand na ontdekking van aansprakelijkheid aansprakelijk te stellen. Na die termijn heb je geen recht meer op enige schadevergoeding. 12.5 Mocht blijken dat de interieurontwerper aansprakelijk is volgens artikel 12.1 tot en met 12.4 dan dient de directe schade te worden vergoed. De door de interieurontwerper te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot de hoogte van het afgesproken honoranium excl. BTW. Heeft de interieurontwerper een aansprakelijkheidsverzekering waar de schade onder valt, dan is de te vergoeden schade beperkt tot het bedrag van de uitkering van deze verzekering.
 13. Klachten en recht – Als je een klacht over de overeenkomst, mijn werkzaamheden, diensten of factuur, dan dient de opdrachtgever de interieurontwerper binnen zeven dagen na ontdekking schriftelijk op de hoogte brengen van de klacht. Als de opdrachtgever dat niet doet dan gaat de inetrieurontwerper er van uit dat de opdrachtgever de overeenkomst, de factuur of de werkzaamheden goed keurt. – Heeft de opdrachtgever een klacht, dan moet de opdrachtgever zijn verplichtingen nog wel steeds nakomen, tenzij anders overeenkomen. – Is de klacht terecht, dan kan de interieurontwerper het factuurbedrag wijzigen, het werk gratis verbeteren of het opnieuw doen. Op alle overeenkomsten, facturen en diensten geldt het Nederlands recht. Ook als je in het buitenland woont of je bedrijf in het buitenland is gevestigd. – Een geschil wordt pas voorgelegd aan een rechter als we samen het geschil hebben geprobeerd op te lossen. Lukt dat niet, dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in mijn woonplaats. Ik kan er ook voor kiezen het geschil voor te leggen aan een bemiddelaar die helpt bij het oplossen van het geschil.
 14. Privacy – Naast afspraken over vertrouwelijkheid van gedeelde informatie houdt de interieurontwerper zich ook aan privacy afspraken. Die afspraken vind je in het privacy reglement.  14.1 bewaren van documenten geschiedt 7 jaar, daarna worden de gegevens vernietigd.